Liečebné pobyty cez poisťovňu

Liečebný pobyt cez zdravotnú poisťovňu predstavuje ideálny spôsob rekonvalescencie po niektorých náročných operáciách, či doplnkovú liečbu chronických ochorení. Absolvovať liečebný pobyt hradený poisťovňou, má právo každý poistenec, ktorý spĺňa zákonné podmienky na získanie kúpeľnej liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia.

Všetky informácie o kúpeľných pobytoch cez zdravotnú poisťovňu na jednom mieste

Podstatou liečebného pobytu cez zdravotnú poisťovňu je poskytovanie zdravotnej starostlivosti vo forme lekárskych úkonov a liečebných procedúr predpísaných kúpeľným lekárom. Cieľom takto nastavenej liečby je ovplyvniť celkový zdravotný stav pacienta. 

Vybavenie liečebného pobytu hradeného poisťovňou so sebou prináša množstvo otázok a pojmov, ktoré najmä pacientom, ktorí sa chystajú na kúpeľný pobyt hradený poisťovňou prvýkrát, môžu pekne zamotať hlavu. 

Indikačný zoznam

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť predstavuje jednu z najdôležitejších súčasti schvaľovania kúpeľnej liečby zdravotnou poisťovňou. Ide o záväzný dokument, podľa ktorého sa riadi vyšetrujúci lekár, zdravotná poisťovňa aj jednotlivé kúpele.


Návrh na kúpeľnú liečbu

Návrh na kúpeľnú liečbu je dôležité tlačivo, ktoré slúži ako žiadosť o kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu. Na základe vyplneného návrhu na kúpeľnú liečbu poisťovňa rozhodne o schválení či neschválení úhrady kúpeľnej liečby, prípadne, ak je návrh na kúpeľnú liečbu vyplnený nesprávne alebo v ňom chýbajú dôležité informácie, pošle ho poistencovi späť na prepracovanie.


Hradená liečba typu A

Do úhradovej skupiny kúpeľnej liečby A spadajú podľa zákona vážne diagnózy a stavy po niektorých operáciách a úrazoch. Pacientovi, ktorý absolvuje liečebný pobyt skupiny A, poisťovňa uhrádza zdravotnú starostlivosť, ubytovanie aj stravu v kúpeľoch.


Hradená liečba typu B

Do úhradovej skupiny kúpeľnej liečby B spadajú podľa zákona menej vážne diagnózy a niektoré chronické ochorenia. Pacientovi, ktorý absolvuje liečebný pobyt skupiny B, poisťovňa uhrádza len zdravotnú starostlivosť v kúpeľoch.


Kúpeľná liečba deti

Kúpeľná liečba pre deti predstavuje špeciálne liečebné pobyty, ktoré sú určené na pomoc detičkám s rôznymi zdravotnými problémami. Vybavenie detskej kúpeľnej liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia prebieha podobne, ako je tomu pri liečebnom pobyte určenom dospelým poistencom.


Ambulantná kúpeľná liečba

Okrem liečebného pobytu v skupine A a B môžu poistenci zdravotných poisťovní za istých podmienok absolvovať aj tzv. ambulantnú kúpeľnú liečbu. Ide špeciálny typ kúpeľnej starostlivosti. Pri tomto type liečebnej starostlivosti pacient nebýva v kúpeľoch, ale na svoje procedúry každý deň dochádza, či už z ubytovacieho zariadenia mimo kúpeľov, alebo zo svojho domova.


Kúpeľná liečba v zahraničí

Liečebný pobyt hradený zdravotnou poisťovňou môžete, po splnení istých podmienok, absolvovať aj v zahraničí. Dôležité je, aby kúpeľné zariadenie v cudzine malo štatút kúpeľného zariadenia a špecializovalo sa na liečbu súvisiacu s vašou indikáciou.


Zamietnutie kúpeľnej liečby

Zamietnuť žiadosť o kúpeľnú liečbu môže poisťovňa len v presne špecifikovaných prípadoch. Každé zamietnutie musí poistencovi zdôvodniť. V prípade nesúhlasu so zamietnutím žiadosti je možné sa voči rozhodnutiu poisťovne odvolať.

Scroll to Top