Právne aspekty kúpeľnej liečby

Podmienky nároku na kúpeľnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia, rozsah jej úhrady, ale aj presnú dĺžku trvania liečebného kúpeľného pobytu cez zdravotnú poisťovňu presne špecifikuje zákon, ktorý je záväzný pre všetkých poskytovateľov kúpeľnej starostlivosti.

Aký zákon upravuje kúpeľnú liečbu

Kúpeľnú liečbu ako zdravotnú starostlivosť upravuje Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti 577/2004 Z. z., účinný od 01.06.2019 do 31.12.2021.

Kúpeľnú liečbu podrobne vymedzuje paragraf číslo 7 uvedeného zákona. Ďalej sú pre kúpeľnú liečbu dôležité paragraf číslo 38 a príloha č. 6 – Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosti.

Čo upravuje zákon o kúpeľnej starostlivosti

Zákon definuje kúpeľnú starostlivosť ako zdravotnú starostlivosť poskytovanú v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach. Upravuje choroby, pri ktorých je kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádzaná z verejného zdravotného poistenia, indikačné podmienky, dĺžku liečebného pobytu aj spôsob úhrady kúpeľnej liečby.

Indikačné podmienky pre kúpeľnú liečbu

Všetky indikačné podmienky kúpeľnej liečby vymedzuje príloha zákona číslo 6 – Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu. Tento zoznam špecifikuje všetky diagnózy, ktoré je možné liečiť v kúpeľoch a presné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby bolo možné ich kúpeľnú liečbu navrhnúť.

Zistiť viac o Indikačnom zozname pre kúpeľnú liečbu.

Dĺžka liečebného pobytu

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti presne vymedzuje dĺžku liečebného pobytu, ktorá je záväzná ako pre pacienta, tak aj pre kúpeľné zariadenie. Skrátiť alebo prerušiť liečebný pobyt je možné len v prípade závažných dôvodov (napríklad akútne ochorenie). Dĺžka liečebného pobytu pri jednotlivých indikáciách je stanovená na 21 alebo 28 dní, podľa špecifík danej indikácie.

Typy hradenej kúpeľnej starostlivosti

Zákon č. 577/2004 Z. z. rozdeľuje formu úhrady kúpeľnej liečby na 2 skupiny:

Poplatky v kúpeľných zariadeniach pri pobyte cez zdravotnú poisťovňu

Paragraf 38a zákona číslo 577/2004 Z. z určuje výšku úhrady, ktorú je poistenec  povinný  platiť pri poskytovaní ústavnej starostlivosti plne alebo čiastočne uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. 

Na pacientov absolvujúcich kúpeľnú liečbu sa sťahujú poplatky za stravovanie a pobyt na lôžku počas poskytovania ústavnej zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch. Výška poplatkov závisí od indikačnej skupiny kúpeľnej liečby. 

Viac o poplatkoch, ktoré zaplatíte v kúpeľnom zariadení, v článku Poplatky za kúpele – týmto poplatkom sa pri liečebnom pobyte len tak nevyhnete.

Ďalšie zákony, týkajúce sa liečebného pobytu v kúpeľoch

Ďalšie zákony, ktoré ovplyvňujú liečebný pobyt v kúpeľoch, sú Zákon o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 576/2004 Z. z. a Zákon č. 582/2004 Z. z.o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Paragraf 12a zákona číslo 576/2004 Z. z upravuje nárok na čerpanie dočasnej práceneschopnosti počas kúpeľnej liečby a zákon číslo 582/2004 Z. z upravuje daň za ubytovanie, plateniu ktorej sa nevyhnú ani návštevníci kúpeľných zariadení. 

Podmienky prevádzkovania prírodných liečebných kúpeľov, možnosti získania povolenia na prevádzkovanie a samotné fungovanie kúpeľov upravuje Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov číslo 538/2005 Z. z.

Časté otázky

Zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Zákon napríklad určuje diagnózy, pri ktorých má pacient nárok na absolvovanie kúpeľnej liečby hradenej z verejného zdravotného poistenia. Ďalšie zákonom určené podmienky.

Fungovanie kúpeľov upravuje Zákon o prírodných liečivých vodách, prírodných liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Scroll to Top