Slovník kúpeľných pojmov

Kúpeľná liečba cez poisťovňu – legislatívne pojmy

Doba indikácie kúpeľnej liečby

časové obdobie od vzniku indikácie, do ktorého je nutné stihnúť absolvovať kúpeľnú liečbu

Dĺžka liečebného pobytu

zákonom stanovený celkový počet dní trvania liečebného pobytu

Indikačná skupina A

indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia

Indikačná skupina B

indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia

Indikačný zoznam

príloha zákona, ktorá presne špecifikuje indikácie a podmienky, za ktorých je možné absolvovať kúpeľnú liečbu hradenú z verejného zdravotného poistenia

Kúpeľná komisia v zdravotnej poisťovni

komisia zdravotnej poisťovne, ktorá rozhoduje o schválení resp. neschválení Návrhu na kúpeľnú liečbu 

Lekárska správa z kúpeľov 

prepúšťacia správa, ktorú vystaví pacientovi kúpeľný lekár po ukončení liečebného pobytu 

Nástupný termín

prvý deň liečebného pobytu

Návrh na kúpeľnú liečbu 

tlačivo, ktoré slúži ako žiadosť o kúpeľnú liečbu

Oznámenie o schválení kúpeľnej starostlivosti 

informácia, ktorú pošle poistencovi poisťovňa po schválení jeho Návrhu na kúpeľnú liečbu 

Oznámenie o zamietnutí kúpeľnej starostlivosti

informácia, ktorú pošle poistencovi poisťovňa po zamietnutí jeho Návrhu na kúpeľnú liečbu 

Potvrdenie o prevzatí Návrhu na kúpeľnú liečbu

potvrdenie, ktoré môže zamestnanec poisťovne vydať poistencovi po prevzatí jeho Návrhu na kúpeľnú liečbu 

Predvolanie na kúpeľnú liečbu 

pozvánka na liečebný pobyt, ktorú pošlú pacientovi kúpele 

Revízny lekár zdravotnej poisťovne

lekár, ktorý je oprávnený posúdiť Návrh na kúpeľnú liečbu 

Úhrada za kúpeľnú starostlivosť

celková úhrada, ktorú platí poisťovňa za liečebný pobyt v kúpeľoch 

Zdravotné poistenie

poistenie osôb slúžiace na zabezpečenie potrebnej zdravotnej liečebno-preventívnej starostlivosti, pri ťažkom zdravotnom postihnutí, prípadne osobitnej zdravotnej starostlivosti

Medicínske pojmy

Balneológia

náuka o vplyve a využívaní prírodných liečebných prostriedkov

Balneoterapia

liečebné postupy, pri ktorých sa používajú prírodné liečivé prostriedky viazané na určité miesto, resp. špecifické pre určité miesto

Diagnóza

všeobecne zaužívané pomenovanie ochorenia

Indikácia kúpeľnej  liečby

zákonom stanovená diagnóza, pri ktorej je možné absolvovať kúpeľnú liečbu

Klimatické kúpele

zdravotné stredisko s liečivou klímou a s podmienkami

Klimatoterapia

pôsobenie ozdravujúcej klímy počas kúpeľného pobytu alebo ako súčasť kúpeľnej liečby 

Kontraindikácia kúpeľnej liečby

ťažkosti, v dôsledku ktorých nie je možné pacientovi navrhnúť kúpeľnú liečbu aj napriek existujúcej indikácii

Kúpeľná medicína

termín pre celkový sumár liečebných procedúr v kúpeľníctve

Kúpeľná liečebňa

samostatné zdravotnícke zariadenie, v ktorom sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb a ktoré využíva prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané Štátnou kúpeľnou komisiou

Kúpeľná starostlivosť

zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach

Kúpeľné miesto

územie obce alebo časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé zdroje, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné liečebne a iné zariadenia potrebné na vykonávanie kúpeľnej starostlivosti a ktoré je uznané podľa tohto zákona

Kúpeľné územie

ucelené územie v kúpeľnom mieste, ktorého rozsah je určený v štatúte kúpeľného miesta

Liečivý prameň

druh prameňa, z ktorého vyviera spontánne prirodzenou cestou alebo umelým vývrtom liečivá voda 

Peloidy

prírodné látky, ktoré vznikli kombináciou geologických, chemických, fyzikálnych, biologických a mikrobiologických procesov a ktoré sa po úprave môžu používať na terapeutické účely ako zdravotnícke pomôcky podľa zákona č. 362/2011 Z. z.

Prírodná liečivá voda

minerálna voda, ktorá pre svoje zloženie vhodné na liečenie, bola uznaná Štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Prírodné liečebné kúpele

skupina zdravotníckych zariadení, v ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb a ktoré využívajú prírodné liečivé vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané Štátnou kúpeľnou komisiou 

Prírodný liečivý zdroj

zdroj minerálnej vody, z ktorého voda bola uznaná Štátnou kúpeľnou komisiou za prírodnú liečivú vodu

Pojmy z kúpeľov

Časovanie procedúr

plánovanie liečebných procedúr so zreteľom na voľné kapacity, následnosť procedúr a maximálny vhodný počet procedúr na deň 

Individuálny liečebný plán 

plán kúpeľnej liečby, ktorý stanovuje kúpeľný lekár na základe vstupnej lekárskej prehliadky 

Hlavná sezóna

najobľúbenejšie obdobie návštevníkov kúpeľov 

Kontrolné lekárske vyšetrenie

lekárske vyšetrenie absolvované v priebehu liečebného pobytu (najčastejšie v jeho polovici), počas ktorého kúpeľný lekár zhodnotí vplyv kúpeľnej liečby na pacienta a prípadne zmení niektoré proceúdry 

Kúpeľná dvorana

centrum kúpeľov, kde sa odohráva väčšina kúpeľného spoločenského života 

Kúpeľná procedúra

špeciálna terapia, ktorá tvorí hlavný prostriedok kúpeľnej liečby 

Kúpeľný lekár

ošetrujúci lekár, ktorý je zodpovedný za kúpeľnú liečbu pacienta

Kúpeľný preukaz 

rozpis procedúr s časom a miestom ich konania, do ktorého zamestnanci kúpeľov značia absolvovanie procedúry svojím podpisom

Liečebný dom 

budova, v ktorej sú poskytované kúpeľné procedúry

Mimosezóna

obdobie mimo hlavnej sezóny, kedy majú kúpele nižší počet návštevníkov 

Pitná kúra

pravidelné pitie liečivej minerálnej vody na hydratáciu a doplnenie minerálov a stopových prvkov

Stravovacia kartička 

kartička, ktorá počas celého liečebného pobytu slúži na preukázanie sa v jedálni a objednávanie stravy 

Zasadací poriadok jedálne 

pridelené miesto v jedálni, na ktorom pacient sedí počas celého liečebného pobytu 

Voľnopredajné procedúry

procedúry, ktoré si je možné zakúpiť aj bez potreby súhlasu od kúpeľného lekára  

Vstupné lekárske vyšetrenie

podrobné lekárske vyšetrenie, ktoré absolvuje pacient na začiatku kúpeľnej liečby, cieľom vyšetrenia je vytvorenie individuálneho liečebného plánu 

Výstupné lekárske vyšetrenie

vyšetrenie, ktoré absolvuje pacient na konci liečebného pobytu, cieľom je zhodnotenie vplyvu liečebného pobytu 

Scroll to Top