Pracovná neschopnosť počas kúpeľnej liečby

Viete, ako je to s PN počas kúpeľnej liečby v skupine A a ako v skupine B? Ako riešiť voľno v práci, ak idete do kúpeľov ako sprievodca? Odpoveď na tieto, aj ďalšie otázky o PN a kúpeľnej liečbe, nájdete v článku.

Pracovná neschopnosť počas kúpeľnej liečby

Dočasná pracovná neschopnosť je upravená zákonom o zdravotnej starostlivosti. O jej nároku má právo rozhodnúť všeobecný lekár, lekár so špecializáciou v odbore gynekológia a pôrodníctvo alebo lekár zdravotného zariadenia ústavnej starostlivosti. 

PN začína plynúť dňom, kedy lekár zistí ochorenie, ktoré si vyžaduje dočasnú práceneschopnosť. V prípade absolvovania kúpeľnej liečby je to štandardne deň nástupu na liečebný pobyt. Ako miesto zdržiavania sa pacienta počas dočasnej pracovnej neschopnosti sa uvádza sídlo kúpeľov.

Počas celého liečenia v kúpeľoch máte nárok na čerpanie PN

Je rozdiel medzi pobytom v skupine A a skupine B?

Pri nároku na čerpanie PN zákon v rámci liečebného pobytu v kúpeľoch nerozlišuje medzi diagnózami skupiny A a skupiny B. Nárok na vystavenie PN majú pacienti z kategórie A aj kategórie B. 

Návštevníci kúpeľov z radov samoplatcov nemajú nárok na čerpanie PN.

Kto vypisuje potvrdenie o PN počas kúpeľnej liečby

O vystavení PN počas kúpeľného pobytu rozhoduje na základe uvedeného zákona ošetrujúci lekár kúpeľov alebo všeobecný lekár.

Pokiaľ PN vystaví ošetrujúci lekár v kúpeľoch, je povinný túto PN ukončiť k poslednému dňu trvania liečby. Všeobecný lekár môže PN podľa svojho uváženia, v prípade existujúcej prekážky v práci, ponechať aj po ukončení liečebného pobytu.

Ako riešiť voľno v práci, ak idete do kúpeľov ako sprievodca

Sprievodca v kúpeľoch uznaný zdravotnou poisťovňou má počas sprevádzania blízkej osoby na liečebnom pobyte nárok na čerpanie ošetrovného na člena rodiny. Túto dávku je však možné poberať len 10 dní a liečebný pobyt spravidla trvá minimálne 21 dní.

V praxi sa preto často pristupuje k 2 riešeniam:

  1. Sprievodcovia sa počas liečby prestriedajú. 
  2. Počas zvyšných dní liečebného pobytu je sprievodca uznaný za práceneschopného.

Využiť PN alebo OČR má právo len sprievodca, ktorého nutnosť bola uznaná zdravotnou poisťovňou. V prípade nezrovnalosti s OČR alebo PN môže túto skutočnosť Sociálna poisťovňa preskúmať.

Sprievodca, ktorý nebol schválený zdravotnou poisťovňou, môže neprítomnosť v práci riešiť dovolenkou alebo čerpaním neplateného voľna.

Časté otázky

Áno, pokiaľ bola kúpeľná liečba indikovaná lekárom. Všetky podmienky PN počas kúpeľnej liečby.

Nie, nárok na PN majú pacienti zo skupiny A aj skupiny B.

Vystaviť PN na obdobie kúpeľnej liečby je oprávnený všeobecný lekár alebo lekár kúpeľného zariadenia.

Áno, pokiaľ bola potreba sprievodcu uznaná zdravotnou poisťovňou. Zistiť viac o nárokoch sprievodcu v kúpeľoch.

Ak PN vystavil kúpeľný lekár je povinný ukončiť ju k poslednému dňu kúpeľnej liečby. V prípade vystavenia PN všeobecným lekárom je rozhodnutie na odôvodnené pokračovanie PN v jeho kompetencii.

Scroll to Top