Kúpeľný indikačný zoznam

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť predstavuje jednu z najdôležitejších súčasti schvaľovania kúpeľnej liečby zdravotnou poisťovňou. Ide o záväzný dokument, podľa ktorého sa riadi vyšetrujúci lekár, zdravotná poisťovňa aj jednotlivé kúpele.

Čo je to indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu

Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu tvorí neoddeliteľnú súčasť zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

Ide o rozsiahly dokument, ktorý špecifikuje diagnózy, pri ktorých má pacient nárok na liečbu v kúpeľoch hradenú z verejného zdravotného poistenia.

Čo je súčasťou indikačného zoznamu kúpeľnej liečby

Okrem diagnóz, ktoré možno považovať za indikácie na kúpeľnú liečbu, indikačný zoznam kúpeľnej liečby stanovuje presné podmienky, ktoré musí poistenec spĺňať pre vznik nároku na úhradu kúpeľnej liečby.

Prehľad potrebných vyšetrení pre kúpeľný pobyt cez poisťovňu 

Indikačný zoznam na kúpeľnú liečbu špecifikuje zoznam vyšetrení, ktorých výsledky je navrhujúci lekár povinný uviesť v návrhu. 

Každý Návrh na kúpeľnú liečbu musí povinne obsahovať súhrn klinických a laboratórnych výsledkov. Výsledky vyšetrení nesmú byť staršie ako 3 mesiace a pri každom z nich musí byť uvedený aj dátum ich uskutočnenia. U pacientov nad 70 rokov života sa vyžaduje aj interné vyšetrenie. 

Ďalšie povinné vyšetrenia sú prispôsobené špecifikám jednotlivých indikačných skupín kúpeľnej liečby. 

Zoznam indikácií pre kúpeľný pobyt hradený cez poisťovňu

Jednotlivé diagnózy sú v indikačnom zozname pre kúpeľnú liečbu rozdelené do tzv. indikácií. Celkovo sa v indikačnom zozname nachádza 92 indikácií na kúpeľnú liečbu pre dospelých a 52 indikácií na kúpeľnú liečbu u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok života. 

Pod jednou indikáciou sa skrýva viacero príbuzných ochorení. Pre lepšiu prehľadnosť sú indikácie kúpeľnej liečby rozdelené na indikačné skupiny, ktoré spájajú indikácie z rovnakého medicínskeho odboru. 

Indikačných skupín pre kúpeľnú liečbu nájdeme v indikačnom zozname 22 – 12 indikačným skupín pre kúpeľnú liečbu dospelých poistencov a 10 indikačných skupín pre kúpeľnú liečbu detí.

Doba indikácie kúpeľnej liečby 

Doba indikácie vymedzuje časové obdobie od vzniku indikácie, do ktorého je nutné stihnúť absolvovať kúpeľnú liečbu. Najčastejšie je doba indikácie uvádzaná pri indikáciách súvisiacich s operáciami, úrazovými stavmi či akútnymi ochoreniami. 

Dĺžka doby indikácie sa pohybuje od niekoľkých mesiacov až po 2 roky. Presná dĺžka doby indikácie je stanovená individuálne podľa konkrétnej indikácie tak, aby kúpeľná liečba vzhľadom na príslušnú diagnózu priniesla čo najvyšší úžitok. 

Ďalšie informácie dostupné v indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť

Indikačný zoznam kúpeľnej liečby ďalej špecifikuje  typ úhrady kúpeľnej liečby z verejného zdravotného poistenia (typ A, typ B), dĺžku trvania liečebného pobytu, všeobecné  kontraindikácie kúpeľnej liečby a kontraindikácie kúpeľnej liečby podľa príslušnej diagnózy, odbornosť lekára, ktorý je oprávnený vypísať Návrh na kúpeľnú liečbu.

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť

Kompletný indikačný zoznam kúpeľnej liečby 2020 

Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu môže byť upravený len na základe novely zákona. Nový indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť bol vydaný na základe zákona z 26. júna 2013. 

Časté otázky

Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu predstavuje záväzný dokument, ktorý stanovuje podmienky, za ktorých je možné uhrádzať kúpeľnú starostlivosť z verejného zdravotného poistenia.

Kúpeľný indikačný zoznam obsahuje zoznam indikácií kúpeľnej liečby (diagnózy, pri ktorých je možné absolvovať kúpeľnú liečbu hradenú poisťovňou).

Indikačný zoznam špecifikuje 12 indikačných skupín pre dospelých pacientov a 10 indikačných skupín pre pacientov, ktorí ešte nedosiahli 18. rok života.

Kúpeľný indikačný zoznam obsahuje 92 indikácií pre dospelých pacientov a 52 indikácií pre detských pacientov.

Všetky zmeny v indikačnom zozname spadajú pod kompetencie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky.

Kúpeľný indikačný zoznam je zákonom daný dokument, to znamená, že jeho obsah je záväzný pre všetky poisťovne aj poskytovateľov kúpeľnej zdravotnej starostlivosti.

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť je prílohou číslo 6 k  zákonu č. 577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej z verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Indikačný zoznam si môžete pozrieť tu

Scroll to Top