Kontraindikácie kúpeľnej liečby – kúpeľná liečba nie je samozrejmosť

Viete, ako zistiť, kedy kúpeľná liečba nie pre vás vhodná? Spoznajte všeobecné kontraindikácie kúpeľnej liečby aj špecifické kontraindikácie jednotlivých indikácií.

Čo je to kontraindikácia kúpeľnej liečby

Kontraindikácie kúpeľnej liečby predstavujú ťažkosti, v dôsledku ktorých nie je možné pacientovi navrhnúť kúpeľnú liečbu aj napriek existujúcej indikácii. Okrem všeobecných kontraindikácií, ktoré platia pre všetky indikácie, existujú aj špecifické kontraindikácie podľa jednotlivých indikácií. 

Potvrdiť zdravotný stav pacienta a vylúčiť existenciu kontraindikácií musí ošetrujúci lekár bezprostredne pred nástupom na kúpeľnú liečbu. Potvrdenie o zdravotnom stave nesmie byť staršie ako 14 dní. To znamená, že kontraindikácie kúpeľnej liečby nesmú existovať nielen v čase jej schvaľovania, ale aj v dobe nástupu na kúpeľnú liečbu.

Aj hypertenzia môže byť kontraindikáciou kúpeľnej liečby

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej liečby

Medzi všeobecné kontraindikácie zaraďujeme zdravotné ťažkosti, v dôsledku ktorých by kúpeľná liečba  bola nemožná, prípadne neefektívna. Tieto kontraindikácie platia pre všetkých, nezáležiac na indikácii kúpeľnej liečby. Zaraďujeme sem:

 • prenosné infekčné choroby,
 • všetky ochorenia v akútnom štádiu,
 • klinické známky obehového zlyhania,
 • labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
 • časté profúzne krvácanie,
 • kachexia (syndróm charakterizovaný progresívnou stratou svalovej hmoty, ktorú nie je možné zvrátiť konvenčnou nutričnou podporou a vedie k postupnému funkčnému zhoršovaniu),
 • stavy po hlbokej žilovej trombóze do 3 mesiacov po odznení choroby,
 • stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov po odznení choroby, 
 • aktívne ataky alebo fázy psychóz,
 • duševné choroby s asociálnymi prejavmi a zníženou možnosťou komunikácie,
 • závislosť od alkoholu a iných návykových látok, 
 • demecia,
 • tehotenstvo,
 • nehojace sa kožné defekty,
 • hypertenzia nad 16 kPa,
 • inkontinencia moču a stolice (okrem indikačnej skupiny XXVI – tu môže udeliť výnimku vedúci lekár liečebne),
 • epilepsia (okrem indikačnej skupiny XXVI) neplatí pre prípady, pri ktorých sa v posledných troch rokoch nevyskytol žiadny záchvat a ktorých EEG záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak pretrvávajú v EEG záznamoch patologické zmeny, môže sa kúpeľná liečba navrhnúť iba na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti,
 • fajčenie pri vybraných diagnózach, navrhujúci lekár je povinný uviesť túto skutočnosť v Návrhu na kúpeľnú liečbu

Kontraindikácie, ktoré sa viažu len na niektoré indikácie

Kontraindikácie viažuce sa k jednotlivým diagnózam predstavujú špecifické problémy, ktoré môžu komplikovať zdravotný stav pri daných diagnózach. Všetky tieto kontraindikácie vymedzuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu

Pri onkologických diagnózach ide napríklad o recidívy metastázy, pri srdcových ochoreniach je kontraindikáciou ťažká forma angíny pectoris a pri pooperačných stavoch bránia absolvovaniu kúpeľnej liečby nezhojené rany.

Časté otázky

Kontraindikácie kúpeľnej liečby predstavujú ťažkosti, v dôsledku ktorých nie je možné absolvovať kúpeľnú liečbu aj napriek existujúcej indikácii.

Všeobecné kontraindikácie kúpeľnej liečby aj kontraindikácie pre jednotlivé diagnózy vymedzuje zákon.

Všetky kontraindikácie kúpeľnej liečby sa nachádzajú v Indikačnom zozname pre kúpeľnú liečbu.

Áno, ale len v určitých špecifických prípadoch. Zistiť viac.

Áno, potvrdiť zdravotný stav a vylúčiť možné kontraindikácie  je potrebné tesne pred nástupom na kúpeľnú liečbu.

Scroll to Top