Návrh na kúpeľnú liečbu

Návrh na kúpeľnú liečbu – dôležité tlačivo, bez ktorého nie je možné absolvovať kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu.

Čo je to Návrh na kúpeľnú liečbu

Návrh na kúpeľnú liečbu predstavuje tlačivo, ktoré slúži ako žiadosť o kúpeľnú liečbu cez zdravotnú poisťovňu. Na základe tohto formulára rozhodne o schválení či neschválení úhrady kúpeľnej liečby. Prípadne, ak je návrh vyplnený nesprávne, alebo v ňom chýbajú dôležité informácie, pošle ho poistencovi späť na prepracovanie. 

Návrh na kúpeľnú liečbu – hlavička

Kto vypisuje Návrh na kúpeľnú liečbu  

Návrh na kúpeľnú starostlivosť pacientovi vyplní lekár špecialista, prípadne všeobecný lekár pacienta na odporúčanie lekára špecialistu. Zoznam lekárov, ktorí môžu vypísať žiadosť o kúpeľnú liečbu pre jednotlivé indikácie špecifikuje Indikačný zoznam pre kúpeľnú liečbu

Lekár špecialista môže vypísať žiadosť o kúpele aj bez spolupráce so všeobecným lekárom pacienta. Lekári špecialisti samostatne vypisujú návrh pacientom, ktorých majú v svojej disperzálnej starostlivosti. 

Čo by mal obsahovať Návrh na kúpeľnú liečbu

Správne vypísaný Návrh na kúpeľnú starostlivosť obsahuje odtlačok pečiatky lekára, podpis lekára, dátum vystavenia návrhu, indikačnú skupinu kúpeľnej liečby, kód aj názov príslušnej diagnózy.

Návrh na kúpeľnú liečbu – lekárska správa

Ďalej by mal lekár v návrhu podrobne opísať zdravotný stav pacienta – jeho anamnézu, výsledky laboratórnych vyšetrení, objektívny nález a funkčný stav. Ďalšie informácie, ktoré lekár v tlačive uvádza, sú požiadavka na formu starostlivosti (ústavná alebo ambulantná) a potreba sprievodcu počas kúpeľnej liečby. 

Ako podať Návrh na kúpeľnú liečbu

Kompletne vypísaný Návrh na kúpeľnú liečbu spolu s potrebnými prílohami doručte svojej poisťovni najneskôr 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie.  Urobiť tak môžete osobne na pobočke poisťovne alebo môžete návrh poisťovni poslať poštou. 

Návrh na kúpeľnú liečbu – poučenie pre poistenca

Povinné prílohy k Návrhu na kúpeľnú liečbu 

U poúrazových, pooperačných resp. ďalších indikácií, ktoré sú viazané na predchádzajúcu hospitalizáciu, musí byť k žiadosti o kúpeľnú liečbu priložená aj kópia prepúšťacej správy z príslušnej hospitalizácie. 

U pacientov nad 70 rokov je povinnou prílohou k žiadosti o kúpeľnú liečbu aj interné vyšetrenie. 

Spracovanie Návrhu na kúpeľnú liečbu zdravotnou poisťovňou

Doručený návrh vyhodnocuje revízny lekár zdravotnej poisťovne. Kompletné tlačivo, ktoré spĺňa zákonom stanovené požiadavky, nemôže poisťovňa zamietnuť. 

Ak Návrh na kúpeľnú liečbu nespĺňa zákonom stanovené kritéria, poisťovňa žiadosť o kúpeľnú liečbu zamietne. Každé zamietnutie kúpeľnej liečby musí revízny lekár zdravotnej poisťovne zákonne odôvodniť. 

Posúdenie žiadosti o kúpeľnú liečbu zo strany poisťovne zvyčajne trvá do 30 dní odo dňa doručenia Návrhu na kúpeľnú liečbu. 

Doplnenie alebo prepracovanie Návrhu na kúpeľnú liečbu

Ak poisťovňa potrebuje k rozhodnutiu o schválení kúpeľnej liečby ďalšie informácie, prípadne doručený Návrh na kúpeľnú liečbu nie je kompletne vyplnený, požiada poistenca o jeho prepracovanie / doplnenie.

Prečítajte si viac o spracovaní Návrhu na kúpeľnú liečbu v poisťovni podľa vašej zdravotnej poisťovne: 

Tlačivo Návrhu na kúpeľnú liečbu 

Originál tlačivo Návrhu na kúpeľnú liečbu Ševt je možné kúpiť v papiernictve v sekcii zdravotníckych tlačív. Ide o 4 stranové tlačivo vo formáte A4, ktoré je samo prepisovateľné.

Väčšina lekárov však dnes využíva tlačivo v pdf, prípadne excel formáte. Toto tlačivo stačí vypísať na počítači a následne vytlačiť všetky jeho strany. 

Tlačivá na stiahnutie

Časté otázky

Právo vypísať Návrh na kúpeľnú liečbu má lekár špecialista alebo všeobecný lekár na základe odporúčania lekára špecialistu. Pozrieť konkrétneho lekára podľa diagnózy.

Originál tlačivo Návrh na kúpeľnú liečbu je možné kúpiť v papiernictve alebo si môžete stiahnuť jeho elektronickú verziu tu.

Návrh na kúpeľnú liečbu spolu s prípadnými prílohami môžete poisťovni doručiť osobne na niektorej z jej pobočiek, prípadne ho môžete poslať poštou na korešpondenčnú adresu príslušnej poisťovne.

Podľa zákona je poistenec povinný doručiť poisťovni Návrh na kúpeľnú liečbu najneskôr 6 týždňov pred uplynutím indikácie kúpeľnej liečby.

Poisťovňa môže zamietnuť Návrh na kúpeľnú liečbu v prípade, ak nespĺňa zákonom stanovené požiadavky.

Vystavenie Návrhu na kúpeľnú liečbu je súčasť zdravotnej starostlivosti, ktorá je lekárovi hradená z verejného zdravotného poistenia, to znamená, že lekár by si nemal pýtať za vypísanie Návrhu žiadne peniaze. 

Kompletný Návrh na kúpeľnú liečbu zdravotná poisťovňa spravidla schvaľuje do 30 dní od jeho doručenia. 

Scroll to Top